பள்ளிகளில் சுற்று சூழல் மன்றங்கள்

jäHf¤Âš jnghJ 8000 gŸëfëš njÁa gRik¥ gilÍ« ( National Green Corps) 1200 gŸëfëš RW¢NHš kw§fS« ( Eco Clubs) cŸsd. 2012-2013 M« M©L gFÂ-2 £l¤Âš 1869 gŸëfëš ÏJ nghw kw§fŸ mik¡f %.46.73 Ïy£r« x¥gë¡f¥g£LŸsJ. 2012-2013M« M©L kht£l« xW¡F 100 gŸëfŸ Åj« 3200 gŸëfëš %.80 Ïy£r« bryéš RW¢NHš kw§fŸ TLjyhf mik¡f¥gL«. xbthU gŸë¡F« cjé¤ bjhifahf %.2500 khãy murhš tH§f¥gL«. click here for font (avaiyaar) support